Jesus, der Herr, er lebt

Jesus, der Herr, er lebt. Jesus, der Herr, er lebt.
Er lebt, er lebt, er lebt, lebt, Jesus, der Herr, er lebt. (2x)


Text: Fr. Lucas Casaert
Melodie: Fr. Lucas Casaert

Quelle: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_jesus_der_herr_er_lebt.html