Siya hamba (Siyahamba)

Siya Hamba, Hamba Siya hamba, hamba,
Siya Hamb', ekukhanyen' kwenkos'.

Alternativ: Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos' (3x)


Text: traditionell
Melodie: Südafrika

Quelle: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_siya_hamba_siyahamba.html