Es wurden 2 Lieder von Tansania gefunden.

Bino batata

Bino Batata, bobongola motema Jesu akopenga jo. Bino Batata, bobongola motema Jesu akopenga jo. Nga jo jo nga yuky ye, ye Jesu akopenka jo, (na natika) Natika ma benjoso, Nalanda Cristo tina zuka. (Nga jo jo).

Ich bin der Weinstock, ihr Reben bringt mir viel Früchte